ZAPYTANIE OFERTOWE

DATA PUBLIKACJI: 21.01.2019.

 

Kamień Pomorski, dnia 21 stycznia 2019 r.

„Ryby” Natalia Zubowicz
ul. Kilińskiego 8/2
72-400 Kamień Pomorski

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

Firma „Ryby” Natalia Zubowicz z siedzibą w Kamieniu Pomorskim (dalej zwana Zamawiającym) zwraca się
z prośbą o przedstawienie oferty na usługi robót budowlanych zgodnie z niniejszym zapytaniem oraz przedstawionymi załącznikami.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Morski i Rybacki w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze (Priorytetu 1 Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, Działanie 1.11 Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów.

 

Nazwa i adres Zamawiającego: „Ryby” Natalia Zubowicz, ul. Kilińskiego 8/2, 72-400 Kamień Pomorski.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac rozbiórkowych, budowlanych, montażowych, instalacyjnych
i elektrycznych w budynku o powierzchni 65m2, w celu jego dostosowania do działalności związanej z wstępną obróbką ryb, wędzeniu oraz produkcji garmażeryjnej. Lokalizacja inwestycji: ul. Wilków Morskich 3/6
w Kamieniu Pomorskim. Inwestycja realizowana jest w formule wybuduj a do zadań Wykonawcy należy:

 • wykonanie prac rozbiórkowych,
 • wykonanie prac budowlanych,
 • wykonanie prac monterskich (w tym instalacyjnych i elektrycznych),
 • wykonanie prac modernizacyjnych.

W celu umożliwienia Wykonawcom przygotowania oferty, Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej po uprzednim umówieniu daty i godziny; Kontakt: Natalia Zubowicz,  tel. 608 444 662.

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV dotyczące przedmiotu zamówienia:

45000000-7 Roboty budowlane
4511100-9 Roboty w zakresie burzenia.
45213200-5 Roboty w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

 

 

Zamówienie składa się z 12 części:

Część I – Prace rozbiórkowe;

Część II – Roboty ziemne;

Część III – Fundamenty i ściany fundamentowe;

Część IV – Mury i ścianki działowe parteru oraz strop nad dachem;

Część V – Dach;

Część VI – Izolacja i posadzki.

Część VII – Tynki wewnętrzne, okładziny i malowanie;

Część VIII – Roboty malarskie i licowanie ścian połyskiem;

Część IX – Stolarka okienna i drzwiowa;

Część X – Elewacja;

Część XI – Instalacje elektryczne;

Część XII – Instalacje sanitarne.

Powyższy zakres prac Wykonawca jest zobligowany wykonać zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: zostanie ustalony z przez Zamawiającego z Wykonawcą w dniu podpisania umowy.

Maksymalny termin zakończenia inwestycji – 30.09.2019 r.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty oznacza akceptację treści zapytania bez zastrzeżeń.
 2. Zapoznali się z projektem umowy i akceptują jej treść.
 3. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – Załącznik 3.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym (Beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego (Beneficjenta) czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z
  przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
  pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

4.Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez Wykonawców w formie Konsorcjum. W takim przypadku:

 1. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla Lidera Konsorcjum, co najmniej do podpisania oferty.
 2. Oświadczenie (załącznik nr 3) składa każdy z członków Konsorcjum.
 3. Pozostałe dokumenty określone w zapytaniu ofertowy wystarczy, że złoży jeden z Konsorcjantów, przy czym wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez Lidera Konsorcjum.

 

5.Zamawiający dopuszcza podwykonawstwa w zakresie realizacji zamówienia.

Wykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy. W razie wykonywania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców wypłata wynagrodzenia Wykonawcy jest uzależniona, oprócz spełnienia warunków wynikających z niniejszej umowy, od przedłożenia Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców o zapłacie przez Wykonawcę należnego im wynagrodzenia za zrealizowane prace.

 

Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu zostaną sprawdzone na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony a jego oferta odrzucona.

 

 

 1. KRYTERIUM OCENY OFERTY I WAGI PUNKTOWE PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 1. Kryterium nr 1 – Łączna cena netto oferty – waga kryterium: 80%
 2. Kryterium nr 2 – Gwarancja Wykonawcy na prace budowlane i montażowe – waga kryterium: 20%

Sposób przyznawania punktacji:

Maksymalna liczba punktów jaką może zdobyć oferta Wykonawcy wynosi 100 punktów, w podziale na poszczególne kryteria (według ich wagi):

 1. Kryterium nr 1 –80 punktów
 2. Kryterium nr 2 – 20 punktów

Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikających z kryteriów oceny oferty, które będą wyliczane następująco:

 1. Kryterium nr 1 – Łączna cena netto oferty

Wartość oferty

najtańszej (w PLN)
Punkty =     ———————————-  x 80 pkt. (max. 80pkt)

Wartość oferty

badanej (w PLN)

 

 1. Kryterium nr 2 – Gwarancja Wykonawcy na prace budowlane i montażowe:

W ramach niniejszego kryterium Wykonawca otrzyma odpowiednio punkty, wg. wskazanej w ofercie długości okresu gwarancji:

 1. 2 lata – 0 pkt.;
 2. od 3-4 lat– 10 pkt.;
 3. 5 lat i więcej – 20 pkt.
 4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać listownie, mailowo lub złożyć osobiście do dnia 05.02.2019 r. na adres :

„Ryby” Natalia Zubowicz

 1. Kilińskiego 8/2

72-400 Kamień Pomorski

lub e-mail: nataliazubowicz@wp.pl

 

z dopiskiem: „OFERTA NA ROBOTY BUDOWLANE

Decyduje data wpływu dokumentów do Zamawiającego.

VII. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wymagany okres związania ofertą wynosi 60 dni.

VIII. SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Ofertę składa się w formie pisemnej, w języku polskim wraz z oświadczeniami Wykonawcy. Wzór oferty oraz oświadczenia są dołączone do niniejszego zapytania.
 5. Oferta powinna być:

opatrzona pieczątką firmową,

 • osiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP, adres e-mail,
 • zawierać wymagane załączniki,
 • podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy – w przypadku ofert składanych elektronicznie należy wysłać skan podpisanej oferty.
 1. Oferta powinna zawierać cenę podaną w walucie PLN.
 2. Cenę w ofercie należy wyrazić do dwóch miejsc po przecinku i musi obejmować wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia, łącznie z obowiązującym podatkiem VAT. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Zamawiający w celu oceny czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zażądać od każdego Wykonawcy udzielenia w terminie 7 dni kalendarzowych szczegółowych wyjaśnień dotyczących zakresu oferty mającej wpływ na wysokość oferowanej ceny. W przypadku nie przedstawienia na wniosek Zamawiającego wyjaśnień Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona.
 4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
 5. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień.
 6. Zamawiający wymaga aby wszystkie przedłożone dokumenty w językach obcych były przetłumaczone na język polski. Zamawiający nie wymaga tłumaczenia potwierdzonego przez tłumacza przysięgłego.

 

 1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA I PODPISANIE UMOWY
 2. Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszona na stronie Zamawiającego.
 3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą do zawarcia umowy.
 4. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktó
 5. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego;
 2. Zostanie złożona po terminie składania ofert;
 3. Oferta nie będzie posiadała wszystkich wymaganych załączników;
 4. Nie będzie się odnosiła do kryteriów oceny ofert;
 5. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru Wykonawcy, unieważnienia zapytania, uznania, że postępowanie nie przyniosło oczekiwanego rezultatu bez podania przyczyny i konsekwencji prawnych i finansowych z tego wynikających, na każdym etapie postępowania.

Ponadto, Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z niniejszym zapytaniem ofertowym.

XII. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień podpisanej umowy, w formie aneksu do umowy, pod warunkiem zgody obu stron.:

 1. Przedłużenia terminu wykonania umowy, takiego jak:
 • zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wymagająca wprowadzenia zmian do już wykonanych elementów przedmiotu zamówienia – po udokumentowaniu przez Wykonawcę wykonania tych elementów,
 • wystąpienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy zdarzeń noszących znamiona tzw. siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie umownym, którym Wykonawca nie mógł zapobiec lub których nie mógł przewidzieć, po udokumentowaniu zamawiającemu faktu wystąpienia tych zdarzeń oraz rzeczywistego ich wpływu na termin realizacji przedmiotu umowy,
 • za zgodą obu stron,
 • zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy
 1. Zmiany harmonogramu prac;
 2. Zmiany terminów płatności;
 3. Zmiany wynagrodzenia – w przypadku zmiany przepisów w zakresie podatku VAT.

XIII. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

 1. Formularz ofertowy – załącznik 2 do Zapytania Ofertowego;
 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik 3 do Zapytania Ofertowego;

 

XIV. INFORMACJE DODATKOWE

Oferenci mogą zadawać pytania do przedmiotu zamówienia nie później niż do 5 dnia roboczego przed zakończeniem terminu składania ofert.

Pytania należy składać wyłącznie drogą mailową na adres: nataliazubowicz@wp.pl ; Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 2 dni roboczych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zadawania pytań do złożonych ofert. Pytania będą zadawane drogą mailową na wskazany w ofercie adres. Zamawiający przewiduje możliwość negocjowania ceny ze wszystkimi Wykonawcami.

 1. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW
 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.
 3. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
 4. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
  w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.),
 5. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
 6. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
  w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
 7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
 8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 3.
 9. Zmawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

XVI INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
  w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów,
 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamó
 3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
  z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
 6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom
  w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu do oferty załącza podpisane przez ten podmiot oświadczenie (załącznik 2 do Zapytania ofertowego).

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Projekt budowlany
Załącznik nr 2 – Formularz oferty
Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 4 – Projekt umowy