Oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE

DATA PUBLIKACJI: 21.01.2019.

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Firma „Ryby” Natalia Zubowicz z siedzibą w Kamieniu Pomorskim (dalej zwana Zamawiającym) zwraca się
z prośbą o przedstawienie oferty na usługi robót budowlanych zgodnie z niniejszym zapytaniem oraz przedstawionymi załącznikami.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Morski i Rybacki w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze (Priorytetu 1 Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, Działanie 1.11 Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów. 

Nazwa i adres Zamawiającego: „Ryby” Natalia Zubowicz, ul. Kilińskiego 8/2, 72-400 Kamień Pomorski.